سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز دائرة المعارف علوم عقلی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی 
همکار علمی  
1384/04/01 
1387/10/10 
تحقیق برروی اثار عرفانی  
همکاری 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)  
محقق 
1384/04/01 
1387/11/30 
تحقیق بر روی آثار امام خمینی (ره) 
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی  
مدير گروه علوم عقلی 
1389/06/01 
1393/09/20 
پژوهش در آثار عرفانی، فلسفی و کلامی 
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 
محقق 
1379/06/01 
1389/06/01 
علمی 
همکاری 
موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی مرکز دائرة المعارف علوم عقلی 
همکار علمی - استاديار 
1392/06/20 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
نمايه نويسی کتاب الفتوحات المکية 
همکاری 
مرکز دائرة المعارف علوم عقلی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی 
همکار علمی - مدیر واحد چکیده نویسی آثار صدر المتالهین 
1387/10/01 
1392/07/01 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور 
مدیر بخش ورود اطلاعات 
1391/10/02 
1393/09/20 
اجرایی - علمی 
همکاری 
مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسلامی 
مدير اداره کل تحليل اطلاعات 
1393/09/15 
1395/07/30 
علمی، اجرائی 
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپيوتری علوم اسلامی 
معاونت پژوهش 
1395/08/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسلامی 
قائم مقام محتوايی رياست مرکز 
1397/01/01 
1399/01/25 
اجرائی - علمی 
همکاری 
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی 
مشاور علمی دبیرکل 
1399/01/20 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی 
همکاری 
پژوهشگاه مطالعات تقریبی 
ریاست پژوهشگاه 
1399/03/20 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
اجرائی - علمی