نرم افزار عرفان 3
49 بازدید
محل ارائه: مرکز تحقیقات کامپیوتری ‏علوم اسلامی
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1292
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدیر پژوهشی
زبان : فارسی
مشتمل بر بیش از 800 عنوان کتاب از آثار عرفان عملی، نظری، تفاسیر عرفانی، ادبیات عرفانی و ... به زبان فارسی و عربی می باشد