حل الفصوص الحکم نوشته سید علی همدانی
133 بازدید
تاریخ ارائه : 7/25/2013 12:04:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

شرح فصوصی که به نام خواجه محمد پارسای نقشبندی به چاپ رسیده در واقع متعلق به سید علی همدانی است نسخی که از شرح فصوص سید علی همدانی در کتابخانه های جهان وجود دارد همان شرحی است که توسط جناب آقای جلیل مسگرنژاد به اسم خواجه محمد پارسا چاپ شده است.اما خواجه محمد پارسا در هیچ کتابی از شرح خود بر فصوص سخن نگفته و در کتاب‌های تراجم، طبقات و کتابشناسی ها هیچ اثری از کتاب شرح فصوص الحکم منسوب به او نیست غالب نسخی که این شرح را به او نسبت داده اند متاخرند و قدمت چندانی ندارند و در متن نوع نگارش و اصطلاحات با نگارش و اصطلاحات خواجه همخوانی ندارد.اما امیر سید علی همدانی طبق گزارش تراجم (نکـ طرائق الحقائق ج 2 ص 676) و کتابشناسی‌ها (نکـ کشف الظنون ج 2، ص 1261) کتاب فصوص الحکم را شرح نموده است .اسم شرح امیر سید علی همدانی حل فصوص الحکم است که نسخ موجود از آن غالبا در جُنگ‌های که مشتمل بر  دیگر آثار سید علی همدانی است قرار دارد و احتمال صحو در نام مولف منتفی است.ادبیات کتاب و حتی عبارات با دیگر آثار سید علی همدانی تطابق دارد.بعضی از  نسخ این شرح که همگی به سید علی همدانی نسبت داده اندشهید علی پاشا 2794این نسخه مشتمل بر مجموعه آثار سید علی همدانی همچون سبعین، اوراد، اذکار، نامه ها و  آثار دیگر وی می باشد که از برگ 511 تا 687 آن کتاب حل فصوص الحکم می باشد این نسخه در سال 901  در مشهد رضوی به دست عبد اللطیف قلندر بن عبد الله بن خضر سبزواری کتابت شده استنسخه 14107 تاج بخش پاکستان می باشد  که هراه خلاصة المناقب می‌باشد نسخه 1443 عاطف افندی نسخه 890 المتحف البریطانی